ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายบุญเสริม สำราญดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชิดชญา ไพรตื่น
ครู คศ.2

นางเกศสุดา นาคพงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางอารีรัตน์ อินทนนท์
ครู คศ.2

นางสาววิมาลา บำรุงนาม
ครูผู้ช่วย

Miss Annisa Ismael
ครูอัตราจ้าง