ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชิดชญา ไพรตื่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายบุญเสริม สำราญดี
ครู คศ.1

นางสาวเกศสุดา กองเกิด
ครู คศ.1

นางอารีรัตน์ อินทนนท์
ครู คศ.1

Miss.Mary Rose
ครูต่างชาติ

นางสาววิมาลา บำรุงนาม
ครูผู้ช่วย