ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชิดชญา ไพรตื่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายบุญเสริม สำราญดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกศสุดา กองเกิด
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารีรัตน์ สมบูรณ์
ครูผู้ช่วย

Miss.Mary Rose
ครูต่างชาติ