คติพจน์ / คติธรรม
คติพจน์ / คติธรรม
 
 

คติพจน์

รักศักดิ์ศรี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้

 

คติธรรม

วิชา  จรณ  สมฺปํน  โณ

ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐ

 

สีประจำโรงเรียน

เขียว ขาว

 

อักษรย่อของโรงเรียน

. . .”

 

ดอกไม้-ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ดอกบัว ต้นเสลา