วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

 

วิสัยทัศน์
                            สร้างนักเรียนผู้นำ ส่งเสริมวิชาการ เป็นฐานวิชาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต ผลิตคนดีมีคุณภาพสู่สังคม
พันธกิจ 

1.             ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับสูงขึ้น

2.             พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

3.             ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

4.             พัฒนาการสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการมีงานทำ

5.             ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอน             

 

 

เป้าประสงค์

1.             นักเรียนได้เรียนต่อและจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

2.             นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เรียนต่อระดับสูงขึ้น

3.             ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้น

4.             คุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น

5.             มีการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง

6.             มีเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
7.         มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเพียงพอและมีประสิทธิภาพ