ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกัญชลีย์ ศิริอรุณสุขศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริรัตน์ ไชยขันธ์
ครู คศ.1

นางสาวสมหมาย แซ่อึ้ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอังคณา อุตบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชราภรณ์ เหล่าบัวบาน
ครูผู้ช่วย