ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริรัตน์ ไชยขันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมหมาย แซ่อึ้ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอังคณา อุตบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชราภรณ์ เหล่าบัวบาน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัจฉรา คงคณะ
ครูผู้ช่วย