ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน  โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม

ปีการศึกษา 2558

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

108

139

247

ม.2

94

102

196

ม.3

74

76

150

ม.4

47

50

97

ม.5

41

43

84

ม.6

60

38

98

รวม

424

448

872

ข้อมูลกลุ่มงานบริหารวิชาการ
วันที่
10 มิถุนายน  2558

ข้อมูลนักเรียน 2558