ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทนุศักดิ์ ไทยธรรม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาว์ แพงสุข
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด ดีรัศมี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายรังศรี ยังพะกูล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ เหลืองทอง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ ลำใย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-
ชื่อ-นามสกุล : นายวรากร รื่นกมล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายโกศล ดาราพิสุทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล เหลืองอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระ หมื่นศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายอาวุธ โอชาพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2564
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สาริศา จันทร์แรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564 - ปัจจุบัน