กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปริญญา มัจฉา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอ้อมดาว บุญสุขา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาววิไลวรรณ งามสุนทรเลิศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศิริพร แดงตุ้ย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนุชนาต กรแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางจิราภรณ์ พิมพ์ทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสมฤดี เจริญยุทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวภัสสุภา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพนิดา สวามีชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายภัทรพล ก้อนเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายวีระพงษ์ ถวิลคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวรัชฎาภรณ์ สอนเยี่ยม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณัฐกาน อ่อนรั่ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3