ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุชาดา สุขบำรุงศิลป์
ครู คศ.2

นางสาวรัชฎาภรณ์ สอนเยี่ยม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววิไลวรรณ งามสุนทรเลิศ
ครู คศ.1

นางสาวอ้อมดาว บุญสุขา
ครู คศ.1

นางสาวสมฤดี เจริญยุทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางจิราภรณ์ พิมพ์ทอง
ครู คศ.1