ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุชาดา สุขบำรุงศิลป์
ครู คศ.1

นางสาวรัชฎาภรณ์ สอนเยี่ยม
พนักงานราชการ

นายชวภณ ปัญญา
ครูผู้ช่วย

นางวิไลวรรณ สุนทรเลศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอ้อมดาว บุญสุขา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมฤดี เจริญยุทธิ์
ครูผู้ช่วย