ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุชาดา สุขบำรุงศิลป์
ครู คศ.2

นางสาวรัชฎาภรณ์ สอนเยี่ยม
พนักงานราชการ

นางสาววิไลวรรณ งามสุนทรเลิศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอ้อมดาว บุญสุขา
ครู คศ.1

นางสาวสมฤดี เจริญยุทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางจิราภรณ์ พิมพ์ทอง
ครู คศ.1

นางสาวพนิดา สวามีชัย
ครูผู้ช่วย