ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิไลวรรณ งามสุนทรเลิศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุชาดา สุขบำรุงศิลป์
ครู คศ.2

นางจิราภรณ์ พิมพ์ทอง
ครู คศ.1

นางสาวอ้อมดาว บุญสุขา
ครู คศ.1

นางสาวสมฤดี เจริญยุทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพนิดา สวามีชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัสสุภา สุขสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชฎาภรณ์ สอนเยี่ยม
พนักงานราชการ