ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายอาวุธ โอชาพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศิริรัตน์ ไชยขันธ์
ครู คศ.2

นางสาวสมจินตนา อยู่เย็นเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวสุชาดา สุขบำรุงศิลป์
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร แดงตุ้ย
ครู คศ.1

นางสมหวัง รุ่งสิริวานิช
ครู คศ.3