ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมหวัง รุ่งสิริวานิช
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร แดงตุ้ย
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุชนาต กรแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินตะหรา แสนทวีสุข
พนักงานราชการ

นายสุขสันติ์ นาทองลาย
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรีปิยะวัฒน์ ธรรมบันเทิง
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐรดา คำแพงเมือง
ครูผู้ช่วย

นายณรงฤทธิ์ เภาสระคู
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทิมา แสนสนิท
ครูผู้ช่วย