ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมหวัง รุ่งสิริวานิช
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร แดงตุ้ย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนุชนาต กรแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสุขสันติ์ นาทองลาย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจินตนา สุขเจริญ
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีปิยะวัฒน์ ธรรมบันเทิง
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐรดา คำแพงเมือง
ครูผู้ช่วย

นายณรงฤทธิ์ เภาสระคู
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทิมา แสนสนิท
ครูผู้ช่วย