กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศิวาพร ตระกูลพิทักษ์กิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธษิดา โรจนามงคลกุล
ครูผู้ช่วย

นายชนุดม มุขแก้ว
ครูผู้ช่วย