ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมหวัง รุ่งสิริวานิช
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร แดงตุ้ย
ครู คศ.1

นางสาวนุชนาต กรแก้ว
ครู คศ.1

นายสุขสันติ์ นาทองลาย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจินตนา สุขเจริญ
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีปิยะวัฒน์ ธรรมบันเทิง
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐรดา คำแพงเมือง
ครูผู้ช่วย

นายณรงฤทธิ์ เภาสระคู
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทิมา แสนสนิท
ครูผู้ช่วย