กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวณัฐรดา คำแพงเมือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7
เบอร์โทร : 0935562919

นายณรงฤทธิ์ เภาสระคู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
อีเมล์ : paowsrakoo@kkumail.com

นางสาวจันทิมา แสนสนิท
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 972739376