ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนวทรัพย์ รุ่งสิริวานิช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิติ นาคพงค์
ครู คศ.1

นายพีรเดช พัชรปัญญากุล
ครูผู้ช่วย