ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิติ นาคพงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพีรเดช พัชรปัญญากุล
ครู คศ.1

นางสาววรัญญา ชัยภิบาล
ครูผู้ช่วย