ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนวทรัพย์ รุ่งสิริวานิช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิติ นาคพงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพีรเดช พัชรปัญญากุล
ครู คศ.1