ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจักรกริช วาปีโท
ครู คศ.2

นายกรกช ธรรมกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ