กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชนุดม หวลอาลัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจันทธิภา กนกพรไพบูลย์
ครูผู้ช่วย

นายพนมกร แก้วประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย