ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจักรกริช วาปีโท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกรกช ธรรมกุล
ครูผู้ช่วย