ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายอาวุธ โอชาพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศิริรัตน์ ไชยขันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวสมจินตนา อยู่เย็นเจริญ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนวทรัพย์ รุ่งสิริวานิช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสนธยา บุตรวาระ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ