ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

นางศิริรัตน์ ไชยขันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวสมจินตนา อยู่เย็นเจริญ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนวทรัพย์ รุ่งสิริวานิช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสนธยา บุตรวาระ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ