คณะผู้บริหาร

ดร.สาริศา จันทร์แรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.สุชาดา สุขบำรุงศิลป์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.สมพิศ เผ่าจินดา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนพดล กิมกัว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสมจินตนา อยู่เย็นเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล

นางศิริรัตน์ ไชยขันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและงานกิจการนักเรียน

นางสาวศิริพร แดงตุ้ย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

นางสาววิไลวรรณ งามสุนทรเลิศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ