ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายอาวุธ โอชาพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศิริรัตน์ ไชยขันธ์
ครู คศ.1

นางสาวสมจินตนา อยู่เย็นเจริญ
ครู คศ.3

นายนวทรัพย์ รุ่งสิริวานิช
ครู คศ.3

นายสนธยา บุตรวาระ
ครู คศ.2