ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัตนาภรณ์ คงเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสมจินตนา อยู่เย็นเจริญ
ครู คศ.3

นายสนธยา บุตรวาระ
ครู คศ.1

นางสาวกิ่งแก้ว ห้วยจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศรัญญา มาทิพย์
ครูผู้ช่วย