กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสมจินตนา อยู่เย็นเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวรัตนาภรณ์ คงเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวพรวิพักตร์ มนาตย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววิรากานต์ ใจกล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอรวรรณ คล้ามแสง
ครู คศ.1

นางสาวจุฑารัตน์ เรืองงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายณัฐวุฒิ ขุขันธิน
ครูผู้ช่วย