กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวลิลลภัทร์ ไชยประเสริฐ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุชาดา กลิ่นสุคนธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายณัฐพล ประคองสาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : nattaponprakongsai@gmail.com

นายนพรัตน์ บุญขาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายพิชิต ทวีชีพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวพัชรินทร์ บุญรอด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายภาณุวัตร บัวสอน
ครูผู้ช่วย