ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นุชนารถ มุ่งหาผล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนิสา ตันสกุล

นางสาวลิลลภัทร์ ไชยประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นายอภิรักษ์ บุญเฮ้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาดา กลิ่นสุคนธ์
ครูผู้ช่วย