ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนุชนาถ มุ่งหาผล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนิสา ตันสกุล

นางสาวลิลลภัทร์ ไชยประเสริฐ
ครู คศ.1

นายอภิรักษ์ บุญเฮ้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาดา กลิ่นสุคนธ์
ครูผู้ช่วย