ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนิสา ตันสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวลิลลภัทร์ ไชยประเสริฐ
ครู คศ.1

นายอภิรักษ์ บุญเฮ้า
ครู คศ.1

นางสาวสุชาดา กลิ่นสุคนธ์
ครูผู้ช่วย