ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูวิทยากรท้องถิ่น

นายประโยชน์ แสวงศรี