ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

ชื่อ-สกุล

หน้าที่รับผิดชอบ

นายสนธยา  บุตรวาระ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวสุชาดา  สุขบำรุงศิลป์

หัวหน้างานวัดและประเมินผล

นางสาวรัตนาภรณ์  คงเมือง

หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นางสาวเกศสุดา  กองเกิด

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน

นางสาวนุชนาต  กรแก้ว

งานทะเบียนนักเรียน

นางสาวศรัญยา  มาทิพย์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวจินตะหรา  แสนทวีสุข

งานธุรการวิชาการ

นางสาวแคทริยา  วรรณปะเก

งานแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

นางสาวจีระภา  พิลึก

งานแนะแนว