ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.  2519  ตั้งอยู่  ณ เลขที่ 25/1 หมู่ 7 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230 บนเนื้อที่ 37 ไร่ โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายถนอม-นางผิน  ภาชนะ และนายเสมอ-นางลำเลียง ภาชนะ ได้รับการสนับสนุนจากพลตรีศิริ ศิริโยธิน นายอำมาตย์ โสภณารมณ์ และผู้นำชุมชนอีกจำนวนมาก เปิดทำการสอนแบบสหศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  อาจารย์ใหญ่คนแรกนายทนุศักดิ์  ไทยธรรม ปัจจุบันมีอาคารเรียน  3  หลัง  ฝึกงาน  3  หลัง  หอประชุม  1  หลัง  บ้านพักครู  5  หลัง  ส้วม  5  หลัง โรงเรียนมีการพัฒนาทั้งในด้านอาคารสถานที่และด้านการเรียนการสอนตลอดมา  ตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกจนถึงปัจจุบัน